วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

เป้าหมาย และ จุดประสงค์ในการตั้งมูลนิธิขอนไม้


            เพื่อที่จะให้เป็นองค์กรหนึ่งที่จะสามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมการมีงานทำ การศึกษา ภาษา กีฬา และสาธารณภัย ฯลฯ ต่อคนไทย และอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ภาษาไทยและ วัฒนธรรมไทย แก่ชาวต่างชาติ

จุดประสงค์ในการตั้งมูลนิธิขอนไม้
1.  เพื่อให้การช่วยเหลือองค์กรภาครัฐ  องค์กรเอกชน  บุคคลหรือนิติบุคคลในด้านสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ การศาสนา วัฒนธรรม  ภาษา การกีฬา และสาธารณภัย
2. เพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลเพื่อการบำบัดรักษา  ค้นคว้า  ป้องกัน  ผู้ป่วยจากยาเสพย์ติด เอดส์   หรืออาการที่ผิดปกติในร่างกาย ซึ่งมีมาตั้งแต่เกิด หรือภายหลังการเกิด
3. เพื่อให้การช่วยเหลือ ทั้งในด้านที่พักพิง และการช่วยเหลือต่างๆ ที่จะก่อประโยชน์ ต่อผู้ที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ของเด็ก สตรี คนชรา
4. เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันที่จะเกิดประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล องค์กรของรัฐ อื่น ๆ 
6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น